Nếu thi bị trượt hoặc không đi thi, muốn thi buổi khác, phải đóng thêm 250K. –> cố gắng học để thi đỗ nhé.

Gói VIP1, VIP2, SINH VIÊN là hỗ trợ dạy học. Trung tâm không bao luật, không chống trượt, không bao đỗ lý thuyết! Nếu làm bài thi bị trượt thì là trượt.

Muốn thi đỗ thì phải học bài.

Vì chuột ở sân thi rất đểu, nếu dùng chuột để bấm chọn đáp án thì sẽ dễ bị trượt.

Không được dùng chuột để làm bài thi.

Video Hướng dẫn máy tính