LỊCH THI THÁNG 6

Mỗi ca thi sẽ chốt trước muộn nhất 6 ngày. Chỉ chấp nhận ngày thi bạn chọn khi nộp trước 6 ngày.

 

Thi 05/06/2023

Ca sáng

Thi 10/06/2023

Ca chiều

Thi 12/06/2023

Ca chiều

Thi 16/06/2023

Ca sáng

Thi 16/06/2023

Ca chiều

Thi 21/06/2023

Ca chiều

Thi 22/06/2023

Ca chiều

Thi 24/06/2023

Ca sáng

Thi 26/06/2023

Ca sáng

Thi 30/06/2023

Ca chiều