LỊCH THI THÁNG 10

Mỗi ca thi sẽ chốt trước muộn nhất 6 ngày. Chỉ chấp nhận ngày thi bạn chọn khi nộp trước 6 ngày, và điền vào thông tin đăng kí   

tại đây

 

Thi 03/10/2022

Ca sáng

Thi 03/10/2022

Ca chiều

Thi 08/10/2022

Ca sáng

Thi 08/10/2022

Ca chiều

Thi 10/10/2022

Ca sáng

Thi 11/10/2022

Ca sáng

Thi 18/10/2022

Ca sáng

Thi 20/10/2022

Ca sáng

Thi 22/10/2022

Ca chiều

Thi 22/10/2022

Ca sáng

Thi 28/10/2022

Ca chiều

Thi 31/10/2022

Ca sáng