LỊCH THI THÁNG 12

Mỗi ca thi sẽ chốt trước muộn nhất 6 ngày. Chỉ chấp nhận ngày thi bạn chọn khi nộp trước 6 ngày, và điền vào thông tin đăng kí   

tại đây

 

Thi 06/12/2022

Ca sáng

Thi 07/12/2022

Ca sáng

Thi 09/12/2022

Ca sáng

Thi 09/12/2022

Ca chiều

Thi 10/12/2022

Ca chiều

Thi 13/12/2022

Ca chiều

Thi 15/12/2022

Ca sáng

Thi 18/12/2022

Ca chiều

Thi 19/12/2022

Ca sáng

Thi 20/12/2022

Ca chiều

Thi 23/12/2022

Ca sáng

Thi 28/12/2022

Ca chiều

Thi 30/12/2022

Ca chiều