LỊCH THI THÁNG 10

Mỗi ca thi sẽ chốt trước muộn nhất 6 ngày. Chỉ chấp nhận ngày thi bạn chọn khi nộp trước 6 ngày.

 

Thi 04/10/2023

Ca sáng

Thi 04/10/2023

Ca chiều

Thi 05/10/2023

Ca chiều

Thi 10/10/2023

Ca sáng

Thi 12/10/2023

Ca sáng

Thi 12/10/2023

Ca chiều

Thi 14/10/2023

Ca chiều

Thi 15/10/2023

Ca chiều

Thi 17/10/2023

Ca sáng

Thi 17/10/2023

Ca chiều

Thi 20/10/2023

Ca chiều

Thi 24/10/2023

Ca sáng

Thi 25/10/2023

Ca sáng

Thi 25/10/2023

Ca chiều

Thi 27/10/2023

Ca sáng

Thi 29/10/2023

Ca sáng

Thi 30/10/2023

Ca chiều